Wsparcie reintegracji pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym

 W okresie od 1.08.2033 do 31.12.2023r Akademia Lokalnej Przedsiębiorczości realizuje zadanie dot. wsparcia reintegracji pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie dofinansowane zostało przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne+” na lata 2023-2025.

 

W ramach zadania zrealizowane zostaną grupowe szkolenia z zakresu podnoszenia samooceny oraz kursy podnoszące umiejętności w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie. Zrealizowany zostanie także kurs prawa jazdy kat. B. Ponadto uczestnicy projektu odbędą spotkania z doradcą zawodowym.

Dofinansowanie projektu: 18500,00zł

Okres kwalifikowalności wydatków: 1.08.2023 – 31.12.2023

Projekt realizowany w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025